Činnost

Činnost společnosti

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce jsou vhodné zejména pro obtížně umístitelné uchazeče, kterým není možné zajistit pracovní místo jiným způsobem (nekvalifikovaní, zejména dlouhodobě nezaměstnaní nad jeden rok, společensky nepřizpůsobiví, starší 50 let atd.). Délka pracovního poměru jednoho uchazeče o zaměstnání nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Naším cílem je poskytnout jim dobrý odrazový můstek k získání trvalejšího zaměstnání. Na počátku stála myšlenka zlepšit úroveň vzhledu města a zároveň se aktivně podílet na řešení nezaměstnanosti.

Zájemci o práci musí být vedeni v evidenci Úřadu práce v Liberci a náplní jejich práce je zejména úklid a údržba veřejných prostranství, veřejných budov a komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, na území města Liberec v souladu se zněním § 112 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Veřejná služba

Také Město Liberec poskytuje na základě rozhodnutí rady města veřejnou službu. Organizování a zabezpečení výkonu tohoto nového typu činnosti přeneslo Město Liberec na společnost Komunitní práce Liberec, o.p.s., která má praktické zkušenosti se zajišťováním veřejně prospěšných prací.

1.1.2012 došlo k právní úpravě týkající se výkonu Veřejné služby – zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  Dle novely výše uvedených zákonů zabezpečuje nyní výkon VS krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Veřejná služba je šancí pro uchazeče o zaměstnání (UoZ), kteří jsou v evidenci na ÚP déle než 12 měsíců nebo 12 měsíců za poslední 3 roky.

Dle novely zákona o zaměstnanosti mohou být na VS  zařazováni UoZ  s evidencí 2 měsíce, u kterých je podezření na zneužívání systému, jsou evidováni opakovaně nebo je u nich podezření na nelegální práce.

Nadále je VS určena i občanům v hmotné nouzi a nenáleží za ni odměna. Odmítne-li uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce veden nepřetržitě déle než 2 měsíce, nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně – hrozí mu sankční vyřazení z ÚP.  Další zařazení do evidence je možné až po 6 měsících. Všechny povinné platby musí tato osoba hradit sama (sociální pojištění, zdravotní pojištění).

Práce, které zájemci o tuto službu vykonávají, vedou ke zlepšení vzhledu města a tím i ke zvýšení míry spokojenosti jeho občanů. Zároveň mohou být dobrým odrazovým můstkem ke zvýšení sebevědomí. Zaměstnanci získají nebo si znovu osvojí pracovní návyky, které jsou předpokladem pro získání a udržení stálého zaměstnání. Při velmi dobrém plnění svých pracovních úkolů mohou získat zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací, které naše společnost Komunitní práce Liberec, o.p.s. ,v rámci spolupráce s Úřadem práce v Liberci, také zajišťuje.

Správa a základní údržba nemovitostí

Obecně prospěšná společnost Komunitní práce Liberec dále zajišťuje řádný provoz nemovitostí, domovnickou činnost, úklid nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.
Tyto činnosti vykonáváme pro řadu mateřských a základních škol, spolupracujeme s Magistrátem města Liberec na pravidelném úklidu některých objektů, zajišťujeme chod ubytovny Kateřinky, spolupracujeme s Armádou ČR, ZOO liberec a mnoha dalšími subjekty.

Budovy, kde provádíme úklidovou činnost:

Uran (budova Magistrátu města Liberec), DPS Šimáčkova, DPS Borový vrch, Meta Vesec, Ubytovna Kateřinky, Komunitní středisko Kontakt, p.o.Palachova ul. + klub Česká pro zdravotně znevýhodněné občany